Editor-in-Chief:
  Yanyan Li
 
Executive Editor:
  Jiangong You
 
Editorial Members:
  Jiguang Bao
  Henri Berestycki
  Carl de Boor
  Haim Brezis
  Paul L. Butzer
  Daomin Cao
  Hua Chen
  Jiecheng Chen
  Yong Ding
  Alessio Figalli
  Daren Huang
  Hitoshi Ishii
  Rongqing Jia
  Joachim Krieger
  Hongquan Li
  Jiayu Li
  Yanyan Li
  Heping Liu
  Zhaoli Liu
  Guozhen Lu
  Shanzhen Lu
  Xinan Ma
  Ansrea Malchiodi
  Changxing Miao
  Charles A.Micchelli
  Giuseppe Mingione
  Lizhong Peng
  Pencho Petrushev
  Manuel del Pino
  Ovidiu Savin
  Luis Silvestre
  Avy Soffer
  Weiyi Su
  Wenchang Sun
  Tao Tang
  S. A. Telyakovskii
  Gang Tian
  Michael Vogelius
  Yuesheng Xu
  Lixin Yan
  Huicheng Yin
  Jiangong You
  Genkai Zhang
  Ping Zhang
  Zhifei Zhang
  Xiping Zhu
  Wenming Zou