International Journal of
Numerical Analysis & Modeling

 

 ISNN 1705-5105

 

"For the things of this world cannot be made known without a knowledge of mathematics" -----Roger Bacon

 

Honorary  Editors
Ivo Babuska Junzi Cui
Zhongci Shi
Associate Editors
Gang Bao (USA) Malgorzata Peszynska (USA)
Pavel Bochev (USA) Janet Peterson (USA)
Vrushall Bokil (USA) Zhonghua Qiao (HK, China)
Tony Chan (USA) Jean Roberts (France)
Liqun Cao (China) Leo Rebholz (USA)
I-Liang Chern (Taipei) Thomas F. Russell (USA)
Hua Chen (China) Siv Sivaloganathan (Canada)
Zhangxin Chen (USA) Dominik Schoetzau (Canada)
Zhiming Chen (China) Dongwoo Sheen (Korea)
Zichen Deng (China) Jie Shen  (USA)
Jean-Luc Guermond (France) Chi-Wang Shu (USA)
Max D Gunzburger (USA) Shuyu Sun (Saudi Arabia)
Benqi Guo (Canada) Weiwei Sun (HK, China)
Xiaoming He (USA) Xue-Cheng Tai (Norway)
Xiqin He (China) Roger Temam (USA)
Lisheng Steven Hou (USA) Lubin G. Vulkov (Bulgaria)
Paul Houston (UK) Junping Wang (USA)
Hong Jiang (USA) Ragnar Winther (Norway)
Ralf Kornhuber (Germany) Jinchao Xu (USA)
Jichun Li (USA) Xiaoqi Yang (HK, China)
Dong Liang (Canada) Yaushu Wong (Canada)
W.B. Liu (UK) Weihong Zhang (China)
Bernadetta Miara (France) Zhimin Zhang (China & USA)
Ming Mei (Canada) Jun Zou (HK, China)
Peter Minev (Canada) Jiang Zhu (Brazil)
Amiya K Pani (India) Qingsong Zou (China)
  Executive Editors
Yanping Lin Yufeng Nie
 ==  Anshan University of Science and Technology  and University of Alberta  since 2004 ==