Honorary Editors:
  Ivo Babuska
  Zhongci Shi
  Junzi Cui
 
Associate Editors:
  Gang Bao
  Pavel Bochev
  Vrushall Bokil
  Tony Chan
  Liqun Cao
  I-Liang Chern
  Hua Chen
  Zhangxin Chen
  Zhiming Chen
  Zichen Deng
  Jean-Luc Guermond
  Max Gunzburger
  Benqi Guo
  Xiaoming He
  Xiqin He
  Lisheng Steven Hou
  Paul Houston
  Hong Jiang
  Ralf Kornhuber
  Jichun Li
  Dong Liang
  W.B. Liu
  Bernadetta Miara
  Ming Mei
  Peter Minev
  Amiya K Pani
  M Peszynska
  Janet Peterson
  Zhonghua Qiao
  Jean Roberts
  Leo Rebholz
  Thomas F. Russell
  Siv Sivaloganathan
  Dominik Schoetzau
  Dongwoo Sheen
  Jie Shen
  Chi-Wang Shu
  Shuyu Sun
  Weiwei Sun
  Xue-Cheng Tai
  Roger Temam
  Lubin G. Vulkov
  Junping Wang
  Ragnar Winther
  Jinchao Xu
  Xiaoqi Yang
  Yaushu Wong
  Weihong Zhang
  Zhimin Zhang
  Jun Zou
  Jiang Zhu
  Qingsong Zou
 
Executive Editors:
  Yanping Lin
  Yufeng Nie