Rong-Fei Lin, Qing-Biao Wu, Min-Hong Chen, Lu Liu & Ping-Fei Dai. (2020). Semilocal Convergence Theorem for a Newton-Like Method. East Asian Journal on Applied Mathematics. 7 (3). 482-494. doi:10.4208/eajam.090816.270317a