Baoqing Liu, Qing Chen & Qikui Du. (1970). An Artificial Boundary Condition for a Class of Quasi-Newtonian Stokes Flows. East Asian Journal on Applied Mathematics. 4 (1). 35-51. doi:10.4208/eajam.280313.250913a