Hongliang Li, Pingbing Ming & Zhong-ci Shi. (2020). The Quadratic Specht Triangle. Journal of Computational Mathematics. 38 (1). 103-124. doi:10.4208/jcm.1905-m2018-0195