Chuansai Zhou, Wen Yuan, Jun Wang, Haiyong Xu, Yong Jiang, Xinmin Wang, Qiuzi Han Wen & Pingwen Zhang. (2020). Detecting Suspected Epidemic Cases Using Trajectory Big Data. CSIAM Transactions on Applied Mathematics. 1 (1). 186-206. doi:10.4208/csiam-am.2020-0006