Yi Zhang, Chujun Chen, Yinkang Xu & Yinjie Lu. (1970). $N$-Dark Soliton Solutions for the Multi-Component Maccari System. Journal of Nonlinear Modeling and Analysis. 1 (2). 179-192. doi:10.12150/jnma.2019.179