Chunsheng Feng, Shi Shu, Jinchao Xu & Chen-Song Zhang. (2020). Numerical Study of Geometric Multigrid Methods on CPU-GPU Heterogeneous Computers. Advances in Applied Mathematics and Mechanics. 6 (1). 1-23. doi:10.4208/aamm.2013.m87