Haotian Jiang, Qianxiao Li, Zhong Li & Shida Wang. (2023). A Brief Survey on the Approximation Theory for Sequence Modelling. Journal of Machine Learning. 2 (1). 1-30. doi:10.4208/jml.221221