Shih Yu Chang & Yimin Wei. (2023). Random Double Tensors Integrals. Annals of Applied Mathematics. 39 (1). 1-28. doi:10.4208/aam.OA-2023-0004