Haimei Wang, Xianyan Zheng, Jinru Chen & Feng Wang. (2024). A Nonconforming Virtual Element Method for the Elliptic Interface Problem. East Asian Journal on Applied Mathematics. 14 (2). 397-417. doi:10.4208/eajam.2023-046.010923