Xiaohui Li, Yunyi Wang & Yehu Lu . (2019). Effects of Body Postures on Clothing Air Gap in Protective Clothing. Journal of Fiber Bioengineering and Informatics. 4 (3). 277-283. doi:10.3993/jfbi09201107