Geng-Hua Yan, Yan-Ying Xiao, Su-Xia Xie & Hong-Jian Li. (2020). Tunable Plasmon Resonance of a Touching Gold Cylinder Arrays. Journal of Atomic and Molecular Sciences. 3 (3). 252-261. doi:10.4208/jams.091511.101811a