Zhi-Jie Fang, Man Mo, Ji-Zhen Zhu, Xiu-Yan Zhang & Zheng-Lin Li. (2020). The First-Principle Study on Wide-Gap Semiconductor Material $CuYO_2$. Journal of Atomic and Molecular Sciences. 4 (2). 169-175. doi:10.4208/jams.051512.060312a