Editor-in-Chief:
  Zhiming Chen
 
Managing Editor:
  Gang Bao
  Jinchao Xu
 
Associate Editors:
  Habib Ammari
  Zhaojun Bai
  David Bindel
  Daniele Boffi
  Wei Cai
  Eric Cances
  Xiaojun Chen
  David Cohen
  Qiang Du
  Xiaobing Feng
  Hiroshi Fujiwara
  Anne Gelb
  Ivan Graham
  Weimin Han
  Jialin Hong
  Thomas Y. Hou
  Jun Hu
  Shi Jin
  Thorsten Koch
  Wenbin Liu
  Ya Yan Lu
  Christian Lubich
  Karl Meerbergen
  Pingbing Ming
  Michael Ng
  Alfio Quarteroni
  Lothar Reichel
  Defeng Sun
  Chi-Wang Shu
  Junping Wang
  Xiaoping Wang
  Zaiwen Wen
  Zhiqiang Xu
  Wotao Yin
  Lexing Ying
  Pingwen Zhang
  Zhimin Zhang
  Hongkai Zhao
 
Honorary Editors:
  Ivo. M. Babuška
  Tony. F. Chan
  Ph.G. Ciarlet
  Jun-Zhi Cui
  Björn. Engquist
  Hiroshi Fujita
  Hong-Ci Huang
  Qun Lin
  G.I. Marchuk
  Zhong-Ci Shi
  V. Thomee
  W. Wendland
  Li-Zhi Xu
  Yu-Lin Zhou