Editor-in-Chief:
  Zhiming Chen
   
Executive Editors:
  Bingsheng He
  Xiaoqing Jin
  Xuecheng Tai
  Yuan Xu
   
Associate Editors:
  Fengshan Bai
  A. E. Borzì
  Falai Chen
  Shaochun Chen
  Zhongying Chen
 

Jin Cheng

 

Hua Dai

  Gene Golub
  Chuanqing Gu
 

Benyu Guo

  Bin Han
  Yinnian He
  Weizhang Huang
  Yunqing Huang
  Zhongyi Huang
  Shi Jin
  Chong Li
  Ruo Li
  Yaotang Li
  Zhilin Li
  Zhiping Li
  Ping Lin
  Yongping Liu
  Junan Lu
  Fuming Ma
  Michael Ng
  Fiorella Sgallari
  Tomas Sauer
  Yongzhong Song
  Yangfeng Su
  Weiwei Sun
  E. E. Tyrtyshnikov
  Renhong Wang
  Xinghua Wang
  Wei Wu
  Xinyuan Wu
  Yujiang Wu
 

Xiaoping Xie

  Ziqing Xie
  Chuanju Xu
 

Qingzhi Yang

  Xiaoqi Yang
  Jun Zou