Editor-in-Chief:
  Tao Tang
   
Executive Editors:
  Xuecheng Tai
  Wotao Yin
   
Associate Editors:
  Habib Ammari
  Alfio Borzi
  Falai Chen
  Jin Cheng
 

Qiang Du

 

Yalchin Efendiev

  Matthias Ehrhardt
  Max Gunzburger
  Bin Han
  Ronald H. W. Hoppe
  Paul Houston
  Weizhang Huang
  Yunqing Huang
  Xiaoqing Jin
  Ruo Li
  Zhilin Li
  Ping Lin
  Tiegang Liu
  Ricardo H. Nochetto
  Hisashi Okamoto
 

Jianxian Qiu

  Fiorella Sgallari
  Micheal Tretyakov
  Andreas Veeser
  Cheng Wang
  Steven Wise
  Zhiqiang Xu
  Xiaoming Yuan
  Tao Zhou
  Jun Zou
   
Editorial Office:
  Wei Yin