Xi-Yin Zheng. (2019). Metric Subregularity for a Multifunction. Journal of Mathematical Study. 49 (4). 379-392. doi:10.4208/jms.v49n4.16.03