Xi Chen, Ruiqi Jiang & Youde Wang. (2020). A Class of Periodic Solutions of One-Dimensional Landau-Lifshitz Equations. Journal of Mathematical Study. 50 (3). 199-214. doi:10.4208/jms.v50n3.17.01