Penghang Yin, Shuai Zhang, Yingyong Qi & Jack Xin. (2019). Quantization and Training of Low Bit-Width Convolutional Neural Networks for Object Detection. Journal of Computational Mathematics. 37 (3). 349-359. doi:10.4208/jcm.1803-m2017-0301