Junjiang Lai, Hongyu Liu, Jingni Xiao & Yifeng Xu. (2019). The Decoupling of Elastic Waves from a Weak Formulation Perspective. East Asian Journal on Applied Mathematics. 9 (2). 241-251. doi:10.4208/eajam.080818.121018