Hua Chen, Hongge Chen, Junfang Wang & Nana Zhang. (2020). Lower Bounds of Dirichlet Eigenvalues for General Grushin Type Bi-Subelliptic Operators. Analysis in Theory and Applications. 35 (1). 66-84. doi:10.4208/ata.OA-0002