Zhiguo Li, Fengchun Lei, Zhi Chen & Jie Wu. (2019). On Fundamental Group of a Certain Class of Welded Knots. Communications in Mathematical Research . 33 (2). 177-184. doi:10.13447/j.1674-5647.2017.02.09