Lulu Zhang, Tao Luo, Yaoyu Zhang, Weinan E, Zhi-Qin John Xu & Zheng Ma. (2022). MOD-Net: A Machine Learning Approach via Model-Operator-Data Network for Solving PDEs. Communications in Computational Physics. 32 (2). 299-335. doi:10.4208/cicp.OA-2021-0257