Xiaoqiang Yue, Jianmeng He, Xiaowen Xu, Shi Shu & Libo Wang. (2022). Two Physics-Based Schwarz Preconditioners for Three-Temperature Radiation Diffusion Equations in High Dimensions. Communications in Computational Physics. 32 (3). 829-849. doi:10.4208/cicp.OA-2021-0223