Lifeng Yang, Wang Xu, Qiren Zhang, Wen Luo, Qiangyan Pan, Xiaolu Cai, Gongtao Fan, Yongjiang Li, Benji Xu, Zhe Yan, Guangwei Fan & Zhendong An. (2020). Computational Investigation of the Interaction Between Hydrogen Atoms and an Intense Circularly Polarized Laser Field. Communications in Computational Physics. 11 (3). 756-774. doi:10.4208/cicp.131110.150411a