Xi-Quan Shi, Hao Deng & Hong-Fei Lin. (1970). Notes on Refinable Functions. Journal of Computational Mathematics. 16 (4). 319-326. doi: