Editorial Board

Zhi-Wei Xu

Institute of Computing Technology , Chinese Academy of Sciences, Beijing

Ming Li

University of Waterloo, Waterloo

Xiao-Wei Li

Institute of Computing Technology (ICT), Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing

En-Hua Wu

Institute of Software, Chinese Academy of Sciences, Beijing / University of Macau, Macau

Ying Xu

University of Georgia, Athens

Shi-Min Hu

Tsinghua University, Beijing

Xian-He Sun

Illinois Institute of Technology, Chicago

Jie Wu

Temple University, Philadelphia

Tao Xie

Peking University, Beijing

Min-Ling Zhang

Southeast University, Nanjing

Xiaofang Zhou

The University of Queensland, Brisbane

Xiaodong Zhang

Ohio State University, Columbus

Donald E. Knuth

Stanford University, Palo Alto

Chung-Laung (Dave) Liu

Tsinghua University, Hsinchu

Guo-Jie Li

Institute of Computing Technology , Chinese Academy of Sciences, Beijing

Andrew C. Yao

Tsinghua University, Beijing

Hu-Jun Bao

Zhejiang University, Hangzhou

Jiannong Cao

Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

Hai-Bo Chen

Shanghai Jiao Tong University, Shanghai

Jianer Chen

Texas A&M University, College Station

Lei Chen

Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong

Wen-Guang Chen

Tsinghua University, Beijing

Xi-Lin Chen

ICT, CAS, Beijing

Xue-Qi Cheng

ICT, CAS, Beijing

Shing-Chi Cheung

Hong Kong Univ. Sci. Technol., Hong Kong

Bin Cui

Peking University, Beijing

Chen Ding

University of Rochester, Rochester

Min-Yi Guo

Shanghai Jiao Tong University, Shanghai

Bingsheng He

National University of Singapore, Singapore

Xubin He

Temple University, Philadelphia

Ji-Wu Huang

Shenzhen University, Shenzhen

Jian Huang

University of Tennessee, Knoxville

Xin-Yi Huang

Fujian Normal University, Fuzhou

Zhi Jin

Peking University, Beijing

Xue-Jia Lai

Shanghai Jiao Tong University, Shanghai

Feifei Li

University of Utah, Salt Lake City

Guo-Liang Li

Tsinghua University, Beijing

Hang Li

Toutiao, Beijing

Tao Li

University of Florida, Gainesville

Xin (Shane) Li

Louisiana State University, Baton Rouge

Xue-Long Li

Northwestern Polytechnical University, Xi'an

Zhiyuan Li

Purdue University, West Lafayette

Hui-Min Lin

Ins. Software, CAS, Beijing

Yun-Hao Liu

Tsinghua University, Beijing

Zhi-Yong Liu

ICT, CAS, Beijing

Hua Lu

Aalborg University, Aalborg

Jian Lv

Nanjing University, Nanjing

Jin-Hu Lv

Beihang University, Beijing

Xiao-Feng Meng

Renmin University of China, Beijing

Chong-Wah Ngo

City University of Hong Kong, Hong Kong

David Z. Pan

The University of Texas at Austin, Austin

Yi Pan

Georgia State University, Atlanta

Jian Pei

Simon Fraser University, Burnaby

Qun-Sheng Peng

Zhejiang University, Hangzhou

Hong Qin

State University of New York at Stony Brook, New York

Gang Qu

University of Maryland, College Park

Weisong Shi

Wayne State University, Detroit

Ji-Wu Shu

Tsinghua University, Beijing

Xiao-Ming Sun

ICT, CAS, Beijing

Qi Tian

University of Texas at San Antonio, San Antonio

Benjamin W. Wah

The Chinese Univ. Hong Kong, Hong Kong

Xiao-Jun Wan

Peking University, Beijing

Fei-Yue Wang

Ins. Automation, CAS, Beijing

Haixun Wang

Google Research, Mountain View

Li-Wei Wang

Peking University, Beijing

Yi Wang

Uppsala University, Uppsala

Xiaoqing Wen

Kyushu Ins. Technol., Fukuoka

Xindong Wu

University of Louisiana at Lafayette, Lafayette

Yuan Xie

University of California at Santa Barbara, Santa Barbara

Guoliang Xing

The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

Jin Xiong

ICT, CAS, Beijing

Chang-Sheng Xu

Ins. Automation, CAS, Beijing

Jingling Xue

University of New South Wales, Sydney

Xin Yao

University of Birmingham, Birmingham

Ming-Sheng Ying

Tsinghua University, Beijing

Zhi-Wen Yu

Northwestern Polytechnical University, Xi'an

Chang-Shui Zhang

Tsinghua University, Beijing

David Zhang

Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

Jian Zhang

Ins. Software, CAS, Beijing

Jianguo Zhang

University of Dundee, Dundee

Yong-Dong Zhang

University of Science and Technology of China, Hefei

Zhongfei (Mark) Zhang

Binghamton University, Binghamton

Gang Zhou

College of William and Mary, Williamsburg

Yi-Qing Zhou

ICT, CAS, Beijing

Xiao-Yan Zhu

Tsinghua University, Beijing

Cheng-Qing Zong

Ins. Automation, CAS, Beijing

Qiu-Lei Dong

Ins. Automation, CAS, Beijing

Yun-Jun Gao

Zhejiang University, Hangzhou

Yuan He

Tsinghua University, Beijing

Kai-Qi Huang

Ins. Automation, Chinese Academy of Sciences(CAS), Beijing

Xiang-Yang Ji

Tsinghua University, Beijing

Xiao-Hong Jia

Academy of Mathematics and Systems Science, CAS, Beijing

Jin Li

Guangzhou University, Guangzhou

Ze-Chao Li

Nanjing University of Science and Technology, Nanjing

Fang-Ming Liu

Huazhong University of Science and Technology, Wuhan

Jing Liu

Ins. Automation, CAS, Beijing

Xuan-Zhe Liu

Peking University, Beijing

Ji-Wen Lu

Tsinghua University, Beijing

Shuai Ma

Beihang University, Beijing

Gang Pan

Zhejiang University, Hangzhou

Fan Wu

Shanghai Jiao Tong University, Shanghai

Chang Xu

Nanjing University, Nanjing

Dong-Ming Yan

Ins. Automation, CAS, Beijing

Chao Yang

Peking University, Beijing

Hongzhi Yin

The University of Queensland, Brisbane

Ji-Dong Zhai

Tsinghua University, Beijing

Fa Zhang

Institute of Computing Technology, CAS, Beijing

Lie-Huang Zhu

Beijing Institute of Technology, Beijing