Editorial Board

Maoan Han

Zhejiang Normal University, China; Shanghai Normal University, China

Junling Ma

University of Victoria, Canada

Zaihong Jiang

Zhejiang Normal University, China

Sharon Shi

Pacific Edilite Academic Inc., Canada

Ms. Fangyi Zhao

Zhejiang Normal University, China

Julien Arino

University of Manitoba, Canada

Jiecheng Chen

Zhejiang Normal University, China

Troy Day

Queen' s University, Canada

Slim Ibrahim

University of Victoria, Canada

Zhen Jin

Shanxi University, China

Jia Li

The University of Alabama in Huntsville, USA

Jibin Li

Huaqiao University, China

Meili Li

Donghua University, China

Jaume Llibre

Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Yuan Lou

The Ohio State University, USA

Kening Lu

Brigham Young University, USA

Fahima Nekka

University of Montreal, Canada

Zhijun Qiao

University of Texas Rio Grande Valley, USA

Valery Romanovsky

University of Maribor, Slovenia

Dana Schlomiuk

University of Montreal, Canada

Gail S. K. Wolkowicz

McMaster University, Canada

Jianhong Wu

York University, Canada

Dongmei Xiao

Shanghai Jiao Tong University, China

Jianshe Yu

Guangzhou University, China

Pei Yu

University of Western Ontario, Canada

Weinian Zhang

Sichuan University, China

Xiang Zhang

Shanghai Jiao Tong University, China

Xiaoqiang Zhao

Memorial University of Newfoundland, Canada

Xingfu Zou

University of Western Ontario, Canada