Online First

Lei Wang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2019-0322
Full PDF Abstract

Zhisheng Lv and Haibo Huang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0143
Full PDF Abstract

Qiaozhong Li, Xiaodong Niu, Zhiliang Lu, You Li, Adnan Khan and Zishu Yu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2019-0232
Full PDF Abstract

Jiakuan Xu and Jianxin Liu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2019-0370
Full PDF Abstract

Hua-Shu Dou

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0063
Full PDF Abstract

Zhiyong Xing and Liping Wen

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2019-0346
Full PDF Abstract

Luyu Shen and Changgen Lu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2018-0149
Full PDF Abstract

Yiying Wang, Yongkui Zou and Shimin Chai

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0020
Full PDF Abstract

Jinhua Yang, Gaofeng Sun and Jie Yang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0081
Full PDF Abstract

Yuan Yuan, Shuli Sun, Pu Chen and Mingwu Yuan

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2019-0378
Full PDF Abstract

Yaoli Fang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2019-0275
Full PDF Abstract

S. Reutskiy, J. Lin, B. Zheng and J. Y. Tong

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0052
Full PDF Abstract

B. Harikrishnan, Zhen Chen and Chang Shu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0106
Full PDF Abstract

F. Teng and Z. D. Luo

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2019-0351
Full PDF Abstract

Xueying Zhang and Luyu Ran

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2019-0103
Full PDF Abstract

Bassou Khouya, Mofdi El-Amrani and Mohammed Seaid

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0105
Full PDF Abstract

Yang Yang, Yanfang Lei and Zhiyong Si

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2018-0169
Full PDF Abstract

L. Xin et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0004
Full PDF Abstract

Ping Wang and Dongqiang Lu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2019-0307
Full PDF Abstract

Yangyang Liu, Liming Yang, Chang Shu and Huangwei Zhang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0255
Full PDF Abstract