Online First

Di Li, Min Liu, Xiliang Lu and Jerry Zhijian Yang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0008

Publication Date : 2022-07-07

Full PDF Abstract

Gui-Hua Zhao and Hui Liang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0381

Publication Date : 2022-07-09

Full PDF Abstract

Shan Zhang, Zihao Yang and Xiaofei Guan

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0048

Publication Date : 2022-07-28

Full PDF Abstract

Tiange Wang and Hok Shing Wong

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0314

Publication Date : 2022-07-28

Full PDF Abstract

C.-S. You, P.-W. Hsieh and S.-Y. Yang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0165

Publication Date : 2022-07-29

Full PDF Abstract

Min Li, Yumei Huang and Youwei Wen

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0209

Publication Date : 2022-07-29

Full PDF Abstract

Changhui Yao, Zhaoyue Du and Lei Yang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0216

Publication Date : 2022-07-29

Full PDF Abstract

Zengtao Chen and Fajie Wang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0197

Publication Date : 2022-07-30

Full PDF Abstract

Fangfang Cao, Yanmin Zhao, Fenling Wang, Yanhua Shi and Changhui Yao

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0263

Publication Date : 2022-07-30

Full PDF Abstract

Wuyang Li et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0305

Publication Date : 2022-07-30

Full PDF Abstract

K. Usman et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0064

Publication Date : 2022-07-30

Full PDF Abstract

Ruo Li and Wei Zhong

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0032

Publication Date : 2022-08-01

Full PDF Abstract

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0325

Publication Date : 2022-08-01

Full PDF Abstract

Jie Wei et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0252

Publication Date : 2022-08-01

Full PDF Abstract

Wang Kong et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0280

Publication Date : 2022-08-01

Full PDF Abstract

Zijin Zhu, Xiaoyan Hu and Guoxi Ni

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0340

Publication Date : 2022-08-01

Full PDF Abstract

Jiajun Zhan, Liuqiang Zhong and Jie Peng

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0257

Publication Date : 2022-08-01

Full PDF Abstract

Ankur Gupta et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0108

Publication Date : 2022-08-01

Full PDF Abstract

Dang Thuy Dong et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0201

Publication Date : 2022-08-04

Full PDF Abstract

Xiang Li et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0019

Publication Date : 2022-08-25

Full PDF Abstract