Online First

Xiu Ye and Shangyou Zhang

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.121021.200122

Publication Date : 2022-04-06

Full PDF Abstract

Wang Kong and Zhongyi Huang

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.070921.150222

Publication Date : 2022-06-28

Full PDF Abstract

Qian Zhao and Bin Liu

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.291021.140222

Publication Date : 2022-07-06

Full PDF Abstract