Online First

Xiu-Bin Wang and Shou-Fu Tian

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2021-351.270222

Publication Date : 2023-01-15

Full PDF Abstract

Wen-Xiu Ma, Sumayah Batwa and Solomon Manukure

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2022-038.180922

Publication Date : 2023-01-15

Full PDF Abstract