Online First

Yuan-Yuan Huang and Siu-Long Lei

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2021-275.210722

Publication Date : 2023-05-31

Full PDF Abstract

Yanping Chen, Xuejiao Tan and Yunqing Huang

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2022-178.101022

Publication Date : 2023-06-06

Full PDF Abstract

Fu-Fu Ge and Shou-Fu Tian

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2022-135.041222

Publication Date : 2023-06-28

Full PDF Abstract

Jing Zhao and Jianhua Zhang

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2022-203.140123

Publication Date : 2023-06-28

Full PDF Abstract

Xin Wen, Haiming Song, Rui Zhang and Yutian Li

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2022-227.221222

Publication Date : 2023-06-30

Full PDF Abstract

Chaolong Jiang, Xu Qian, Songhe Song and Chenxuan Zheng

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2022-308.300123

Publication Date : 2023-07-03

Full PDF Abstract

Yue Feng, Yichen Guo and Yongjun Yuan

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2023-100.060523

Publication Date : 2023-07-03

Full PDF Abstract

Galina Filipuk, Juan F. Mañas-Mañas and Juan J. Moreno-Balcázar

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2022-235.190223

Publication Date : 2023-09-05

Full PDF Abstract

Xuan Zhao, Haifeng Zhang and Hong Sun

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2022-286.271222

Publication Date : 2023-09-05

Full PDF Abstract

Guang-Ri Piao and Hyung-Chun Lee

East Asian J. Appl. Math., doi: 10.4208/eajam.2023-094.250623

Publication Date : 2023-09-12

Full PDF Abstract