Online First

Tengteng Cui, Sheng Chen and Yujian Jiao

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.070420.110720
Full PDF Abstract

Shuangshuang Li, Lina Wang and Lijun Yi

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/ejam.020520.120620
Full PDF Abstract

Huijun Fan, Yanmin Zhao, Fenling Wang, Yanhua Shi and Yifa Tang

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/ejam.180420.200720
Full PDF Abstract

Guanghua Ji, Yuqi Yang and Hui Zhang

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/ejam.100520.040820
Full PDF Abstract

Jingye Yan, Hong Zhang, Xu Qian and Songhe Song

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/ejam.140820.250820
Full PDF Abstract

Xin-Mei Zhou, Shou-Fu Tian, Jin-Jie Yang and Jin-Jin Mao

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/ejam.100620.170920
Full PDF Abstract

Mingrong Cui

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/ejam.270520.210920
Full PDF Abstract