Online First

Bhupen Deka, Papri Roy, Naresh Kumar and Raman Kumar

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2021-0080

Publication Date : 2022-11-25

Preview Abstract General Summary

Wanqiu Yuan, Dongfang Li and Chengjian Zhang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2022-0087

Publication Date : 2022-11-28

Preview Abstract General Summary

Anton V. Eremeev and Alexander S. Yurkov

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2022-0092

Publication Date : 2022-11-29

Preview Abstract General Summary

Kejia Pan, Kang Fu, Jin Li, Hongling Hu and Zhilin Li

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2022-0073

Publication Date : 2022-12-19

Preview Abstract General Summary

Xiaoqiang Yue, Zekai Zhang, Xiaowen Xu, Shuying Zhai and Shi Shu

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2022-0054

Publication Date : 2023-02-02

Preview Abstract General Summary

Shuyan Shi, Ding Liu, Ruirui Ji and Yuchao Han

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2022-0063

Publication Date : 2023-02-28

Preview Abstract General Summary

Changshi Li, Yuhui Liu, Fengru Wang, Jerry Zhijian Yang and Cheng Yuan

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi: 10.4208/nmtma.OA-2022-0105

Publication Date : 2023-03-02

Preview Abstract General Summary

Cui-Cui Ji and Weizhong Dai

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2022-0050

Publication Date : 2023-03-02

Preview Abstract General Summary

Dong-Qin Gu, Zhong-Qing Wang and Chao Zhang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2022-0109

Publication Date : 2023-03-07

Preview Abstract General Summary