Online First

Mingqing Chen and Jianguo Huang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2024-0001

Publication Date : 2024-05-06

Full PDF

Xiaoqiang Yue, Sheng Xia, Chunyan Chen, Xiaowen Xu and Shi Shu

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0098

Publication Date : 2024-05-06

Full PDF

Maoran Wang, Xingju Cai and Yongxin Chen

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0113

Publication Date : 2024-05-11

Full PDF