Online First

Raziyeh Erfanifar, Masoud Hajarian and Khosro Sayevand

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0023

Publication Date : 2023-10-16

Full PDF

Mo Chen, Yuling Jiao, Xiliang Lu, Pengcheng Song, Fengru Wang and Jerry Zhijian Yang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0058

Publication Date : 2023-12-06

Full PDF

C.S. Chen, Andreas Karageorghis and Min Lei

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0045

Publication Date : 2023-12-08

Full PDF