Online First

Guang-Ri Piao and Hyung-Chun Lee

East Asian J. Appl. Math., doi: 10.4208/eajam.2023-094.250623

Publication Date : 2023-09-12

Full PDF

Haimei Wang, Xianyan Zheng, Jinru Chen and Feng Wang

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2023-046.010923

Publication Date : 2023-11-21

Full PDF

Xue-Wei Yan, Yong Chen, Shou-Fu Tian and Xiu-Bin Wang

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2022-258.300123

Publication Date : 2023-11-30

Full PDF

Fu Li and Yingxiang Xu

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2022-304.070323

Publication Date : 2023-11-30

Full PDF

Wei Zhang, Zhenyu Ming, Liping Zhang and Yanwei Xu

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2022-330.120623

Publication Date : 2023-12-04

Full PDF