Online First

Cheng Dong and Tong Kang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0006
Full PDF Abstract

Jingrun Chen, Rui Du, Panchi Li and Liyao Lyu

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0062
Full PDF Abstract

Dongfang Li, Weiwei Sun and Chengda Wu

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0129
Full PDF Abstract

Yang Zhang, Xuhong Yu and Zhongqing Wang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0082
Full PDF Abstract

Sindhu Narayanan and P. Kaelo

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0056
Full PDF Abstract

Jian Wang, Chaeyoung Lee, Hyun Geun Lee, Qimeng Zhang, Junxiang Yang, Sungha Yoon, Jintae Park and Junseok Kim

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0023
Full PDF Abstract

Yidan Zhang, Yaoyao Chen, Yunqing Huang and Nianyu Yi

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0117
Full PDF Abstract

R.K. Mohanty, Li Yuan and Divya Sharma

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0053
Full PDF Abstract

Liqiang Dong, Jicheng Li and Xuenian Liu

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2019-0140
Full PDF Abstract

Xiaoyu Lei and Zhennan Zhou

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0137
Full PDF Abstract

Miantao Chao, Deren Han and Xingju Cai

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0063
Full PDF Abstract

Yongchao Liu, Xiaoming Yuan and Jin Zhang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0125
Full PDF Abstract

Zhuo-Heng He, Michael K. Ng and Chao Zeng

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0132
Full PDF Abstract