Online First

Ruo Li and Fanyi Yang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0047

Publication Date : 2022-10-12

Full PDF Abstract

Huayi Huang, Yunqing Huang and Qili Tang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0200

Publication Date : 2022-10-12

Full PDF Abstract

Xiangyi Liu, Zhiye Zhao, Nansheng Liu and Xiyun Lu

Adv. Appl. Math. Mech., doi: 10.4208/aamm.OA-2022-0282

Publication Date : 2022-11-16

Full PDF Abstract

Shijie Qin and Shijun Liao

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0340

Publication Date : 2022-11-16

Full PDF Abstract

Shitang Cui and Yongliang Zhang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0247

Publication Date : 2022-12-01

Full PDF Abstract

Yuezheng Gong, Qi Hong, Chunwu Wang and Yushun Wang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0188

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Zixuan Zhang, Yidao Dong, Huaibao Zhang, Shichao Zheng and Xiaogang Deng

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0196

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Xiaoting Gan, Junfeng Yin and Rui Li

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0016

Publication Date : 2023-01-20

Full PDF Abstract

Chunhua Zhang, Zhen Gao, Sa Ye and Peng Li

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0250

Publication Date : 2023-01-21

Full PDF Abstract

Yuanyuan Zhang and Xiaoping Liu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0313

Publication Date : 2023-01-21

Full PDF Abstract

Zejing Hu, M. N. Smirnova, N. N. Smirnov, Yongliang Zhang and Zuojin Zhu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0316

Publication Date : 2023-01-21

Full PDF Abstract

Moussa Ziggaf, Imad Kissami, Mohamed Boubekeur and Fayssal Benkhaldoun

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0113

Publication Date : 2023-01-21

Full PDF Abstract

Huiling Chen, Chunmei Zhang, Yuli Feng and Qin Xu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0068

Publication Date : 2023-02-14

Full PDF Abstract

Z. Y. Yuan, Z. Chen, C. Shu, Y. Y. Liu and Z. L. Zhang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0195

Publication Date : 2023-02-14

Full PDF Abstract

Qiang Yu, Shuaimin Wang, Junfeng Xiao and Hang Xu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0214

Publication Date : 2023-02-14

Full PDF Abstract

Wei Guo, Ziming Chen, Shouguo Qian, Gang Li and Qiang Niu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0131

Publication Date : 2023-02-17

Full PDF Abstract

Mengyue Wu, Jianhua Yuan and Jianxin Zhang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0003

Publication Date : 2023-02-17

Full PDF Abstract

Junhong Yue, Yu Wang, Yan Li and Ming Li

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0270

Publication Date : 2023-02-20

Full PDF Abstract

Zhipeng Chang, Ke Li, Xiufen Zou and Xueshuang Xiang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0006

Publication Date : 2023-02-28

Full PDF Abstract

Jiaqi Zhang, Yin Yang and Zhaojie Zhou

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0173

Publication Date : 2023-03-13

Full PDF Abstract