Online First

Shijun Liao

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0260

Publication Date : 2022-07-28

Full PDF Abstract

Min Li, Yumei Huang and Youwei Wen

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0209

Publication Date : 2022-07-29

Full PDF Abstract

Fangfang Cao, Yanmin Zhao, Fenling Wang, Yanhua Shi and Changhui Yao

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0263

Publication Date : 2022-07-30

Full PDF Abstract

K. Usman et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0064

Publication Date : 2022-07-30

Full PDF Abstract

Jie Wei et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0252

Publication Date : 2022-08-01

Full PDF Abstract

Wang Kong et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0280

Publication Date : 2022-08-01

Full PDF Abstract

Zijin Zhu, Xiaoyan Hu and Guoxi Ni

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0340

Publication Date : 2022-08-01

Full PDF Abstract

Jiajun Zhan, Liuqiang Zhong and Jie Peng

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0257

Publication Date : 2022-08-01

Full PDF Abstract

Dang Thuy Dong et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0201

Publication Date : 2022-08-04

Full PDF Abstract

Xiang Li et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0019

Publication Date : 2022-08-25

Full PDF Abstract

Zhihuan Wang et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0234

Publication Date : 2022-09-01

Full PDF Abstract