Online First

Hui Wang, Hui Guo, Jiansong Zhang and Lulu Tian

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0217

Publication Date : 2023-04-17

Full PDF Abstract

Alexey Shcheglov, Jingzhi Li, Chao Wang, Alexander Ilin and Ye Zhang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0020

Publication Date : 2023-04-17

Full PDF Abstract

Jian Xue, Lihua Chen, Yue Sun and Wei Zhang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0186

Publication Date : 2023-04-27

Full PDF Abstract

Hao Tian, Xianchu Yang, Chenguang Liu and Guilin Liu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0059

Publication Date : 2023-08-07

Full PDF Abstract

Xing-Liang Lyu and Wei-Dong Su

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0303

Publication Date : 2023-09-05

Full PDF Abstract

Ehsaneh Mohammadpour Hamedani and Amir H. Hashemian

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0148

Publication Date : 2023-09-05

Full PDF Abstract

Hodais Zharfi

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0237

Publication Date : 2023-09-05

Full PDF Abstract

Guanghui Hu, Ruo Li and Xucheng Meng

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0267

Publication Date : 2023-09-05

Full PDF Abstract

Do Quang Chan et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0289

Publication Date : 2023-09-05

Full PDF Abstract

Chengjian Zhang, Siyi Wang and Changyang Tang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0290

Publication Date : 2023-09-05

Full PDF Abstract

M. Salah et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0373

Publication Date : 2023-09-05

Full PDF Abstract

Yan Zhang and Jun Zhu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0184

Publication Date : 2023-09-05

Full PDF Abstract

Rongfang Wu, Xiaoqin Shen, Dongyang Shi and Jiaping Yu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0237

Publication Date : 2023-09-06

Full PDF Abstract

Raheleh Sharifi, Mostafa Varmazyar and Arash Mohammadi

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0326

Publication Date : 2023-09-06

Full PDF Abstract