Online First

Yang Xu, Zhenguo Zhou and Jingjun Zhao

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2307-m2023-0012

Publication Date : 2023-12-07

Full PDF

Haoning Dang, Hui Peng, Qilong Zhai and Ran Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2307-m2022-0264

Publication Date : 2023-12-11

Full PDF

Kejia Pan, Xiaoxin Wu, Hongling Hu and Zhilin Li

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2308-m2023-0029

Publication Date : 2023-12-14

Full PDF

Jianwen Huang, Feng Zhang, Xinling Liu, Jianjun Wang, Jinping Jia and Runke Wang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2307-m2022-0225

Publication Date : 2023-12-14

Full PDF

Hongjuan Zhang, Xiong Meng, Dazhi Zhang and Boying Wu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2307-m2022-0278

Publication Date : 2023-12-14

Full PDF

Ang Ge, Jinye Shen and Lijun Yi

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2308-m2023-0075

Publication Date : 2023-12-20

Full PDF

Xianlin Jin and Shuonan Wu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2309-m2023-0052

Publication Date : 2023-12-25

Full PDF

Raouf Ziadi and Abdelatif Bencherif-Madani

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2307-m2023-0016

Publication Date : 2023-12-25

Full PDF

Qiming Wang and Zhaojie Zhou

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2309-m2021-0366

Publication Date : 2023-12-28

Full PDF

Hongwei Jiao and Youlin Shang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2203-m2021-0085

Publication Date : 2024-01-08

Full PDF

Yabing Sun and Weidong Zhao

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2310-m2023-0089

Publication Date : 2024-01-10

Full PDF

Jing Sun, Daxin Nie and Weihua Deng

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2206-m2022-0054

Publication Date : 2024-01-15

Full PDF

Jiyong Li

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2310-m2022-0141

Publication Date : 2024-01-15

Full PDF

Jiani Wang and Liwei Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2208-m2022-0035

Publication Date : 2024-01-19

Full PDF

Jiliang Cao, Aiguo Xiao and Wansheng Wang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2210-m2022-0085

Publication Date : 2024-01-23

Full PDF

Roger Pettersson, Ali Sirma and Tarkan Aydin

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2210-m2022-0057

Publication Date : 2024-01-31

Full PDF

Yanli Cui, Fenglong Qu and Xiliang Li

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2210-m2022-0002

Publication Date : 2024-02-26

Full PDF

Zhoufeng Wang and Muhua Liu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2305-m2022-0234

Publication Date : 2024-02-26

Full PDF

Cairong Chen, Dongmei Yu, Deren Han and Changfeng Ma

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2211-m2022-0083

Publication Date : 2024-02-26

Full PDF

Liping Yin and Peng Li

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2310-m2022-0282

Publication Date : 2024-03-07

Full PDF